Úvodná strana | Ako nakupovať | Najčastejšie otázky | O nás | Obchodné podmienky | Kontakt

Prihlásenie | prázdny košík

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky vydáva Iveta Zambová, zo sídlom Sofijská 27, Košice, PSČ 040 13, IČO 42095581, živnostenský register 820-61786, ďalej  predávajúci. Tieto  obchodné podmienky  upravujú uzavretie obchodného vzťahu medzi predávajúcím a kupujúcím. Kupujúcim sa rozumie v internetovom obchode  www.au-zlato.sk zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po autorizáci elektronickou objednávku, zpracovanú systémom elektronickej stránky. 

Tieto obchodné podmienky sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi Ivetou Zambovou  ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba zaregistrovaná v internetovom obchode www.au-zlato.sk , ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetovej stránky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Au-zlato obchoduje za ceny na svetových trhoch. Ceny sa aktualizujú automaticky podľa vývoja aktuálnych cien zlata, striebra, platiny a paládia najmä podľa vývoja cien na Londýnskej a medzinárodnej burze s týmito komoditami.

Objednávka a uzavretie kúpní zmlouvy.

1. Objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.au-zlato.sk sú záväzné. Zaslaním  objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil  a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

2. Kupujúci môže objednať zboží od Predávajúceho nasledujúcim spôsobom:

a)   vyplní elektronickou objednávku na stránkach Predávajúceho na adrese www.au-zlato.sk

b)   zašle objednávku faxom, alebo písomnou formou

c)   alebo vykoná  objednávku osobne  u Predávajúceho

3. Podstatné náležitosti objednávky, sú nasledujúce:

a)   identifikační údaje kupujúceho, vrátane e-mailu a telefoného čísla;

b)   dodacia adresa, ak je odlišná od údajov podľa písmena a);

         c)   množstvo požadovaných kusov investičných odliatkov, alebo mincí- počet odliatkov a ich  hmotnosť.

4. Potvrdením objednávky sa kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim považuje za uzatvorenú a záväznú. Kupujúci nemôže podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť. Zrealizované objednávky zo strany klienta sú objednávky s povinnosťou platby

5. Kupujúci po zaslaní objednávky dostane  faktúru k úhrade garančnej zálohy, ktorú uhradí v prospech Predávajúceho. Garančná záloha je vo  výške 10% z predpokladaného objemu zákazky .Garančnou zálohou sa rozumie uhradenie čiastky, ktorá sa vypočítavá podľa predbežnej ceny objednávky ešte pred jej definitívnym potvrdením.

6. Garančnú zálohu je možné uhradiť bezhotovostnou platbou na účet číslo, 2928851928/1100 vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Košice, prípadne vložiť v hotovosti  na tento účet v ktorejkoľvek  pobočke Tatra banky, a.s..

7. Po obdržaní  objednávky Predávajúcim a úhrade garanční zálohy , je tato objednávka považovaná za akceptovanou Predávajúcim. Predávajúci informuje kupujúceho o kúpnej cenu prostredníctvom e-mailu na emailovou adresu uvedenú kupujúcim a zašle kupujúcemu faktúru s konečnou cenou.

8. Kupujúci uhradí doplatok kúpnej ceny do 2 dní od   fakturácie a to bezhotovostným prevodom na účet číslo 2928851928/1100 vedený v Tatra banke, a.s., alebo vkladom na tento účet v ktorejkoľvek  pobočke Tatra banky, a.s.. Doplatok kúpnej ceny v hotovosti je potrebné vopred dohodnúť s predávajúcim.

         9. Predávajúci môže odmietnuť realizáciu objednávky v nasledujúcich prípadoch:

9.         Pokiaľ kupujúci zruší objednávku po úhrade garančnej zálohy, postupuje sa podľa ustanovenia bodu 6. článku "Cena a garančná záloha".

Cena a garančná záloha

1.         Cena zlata a špecifikácie investičných zliatkov sú uvedené na adrese www.au-zlato.sk. Aktuálna kúpna cena zlata bude stanovená predávajúcim po pripísaní garančnej zálohy vo výške 10% z objemu zákazky na účet predávajúceho, a to podľa ceny zlata na svetových trhoch.

2.         Garančná záloha sa následne odpočíta z celkovej sumy, ktorú má kupujúci zaplatiť, tj. doplatí len rozdiel medzi celkovou cenou a zloženou garančnou zálohou.

3.         Zloženie garančnej zálohy v prospech predávajúceho je podmienkou realizácie ďalších úkonov zo strany predávajúceho smerujúcich k dodaniu tovaru, tj. najmä na stanovenie a následne oznámenie aktuálnej kúpnej ceny zlata kupujúcemu.

4.         Celková kúpna cena bude kupujúcemu vyúčtovaná daňovým dokladom - faktúrou a bude zahŕňať aktuálnu kúpnu cenu zlata a cenu prípadného poštovného a balného, ​​prípadne ďalších nákladov, ktoré budú na faktúre špecifikované. Táto celková kúpna cena bude znížená o výšku zloženej garančnej zálohy.

5.         Úhrada ceny v hotovosti je možná len vtedy, ak celková cena jednej platby nepresiahne 15.000 EUR a je potrebné ju vopred dohodnúť s predávajúcim.

6.         V prípade, že kupujúci zloží garančnú zálohu, ale neuhradí celú kúpnu cenu a predávajúci sa vzdá práva domáhať sa doplatku kúpnej ceny na základe záväznej objednávky, zaväzuje sa kupujúci k tomu, že zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 90% zo zloženej garančnej zálohy.

Táto zmluvná pokuta bude odpočítaná v prospech predávajúceho z už zloženej garančnej zálohy. Zvyšná časť garančnej zálohy bude kupujúcemu vrátená do troch pracovných dní odo dňa zrušenia objednávky. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, na ktorú sa zmluvná pokuta nezapočítava. V zmluvnej pokute sú zahrnuté náklady na storno poplatky, rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou v prípade spätného odkúpenia, kurzové rozdiely, dopravné náklady a iné.

7.            Pre prípad omeškania kupujúceho s úhradou celkovej kúpnej ceny sa dojednáva zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň, v ktorom omeškanie trvá.

Prevádzková doba

Internetový obchod www.au-zlato.sk a  je otvorený 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ceny sa aktualizujú podľa Londýnskej burzy a medzinárodnej burzy.

Nákup produktov v prevádzkovej dobe

Pokiaľ objednávate výrobky v prevádzkovej dobe, tj. od 8:30 do 16:00 hodín SEČ, je Vaša objednávka záväzná podľa obchodných podmienok.

Nákup produktov mimo prevádzkovú dobu

Pokiaľ objednávate výrobky mimo prevádzkovú dobu, tj. v dňoch, kedy nie je otvorený komoditný trh so zlatom, striebrom, platinou a paládiom z dôvodu sviatku či v sobotu a nedeľu a v čase od 16:00 do 8:30 hodín SEČ , je objednávka prijatá v osobitnom režime:

Dodacie podmienky a doručenie objednávky

1.                     Doba dodania tovaru je stanovená do 7 pracovných dní od dátumu pripísania konečnej ceny za objednaný tovar na účet predávajúceho. V mimoriadnych prípadoch (napr. zvýšený dopyt) môže dôjsť k predĺženiu termínu dodania. O tejto skutočnosti je však kupujúci informovaný e-mailovou správou.

2.         Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty vo forme cennej zásielky, ktorá je vždy poistená na celú hodnotu zásielky a je balená do špeciálnej bezpečnostne fóliovalnej obálky, ktorá má niekoľko bezpečnostných prvkov, napr. zalepenie obálky neumožňuje obálku otvoriť a následne zavrieť bez poškodenia - termosenzitívny prúžok, okraje lepiaceho pásku sú opatrené mikroperforáciou, obálky sú očíslované a označené čiarovým kódom. Obal zásielky nie je opatrený žiadnou reklamnou potlačou v záujme ochrany našich klientov.

V prípade, že kupujúci nedostane zásielku s tovarom, ktorej odoslanie mu bolo oznámené, alebo je zásielka neúplná, alebo poškodená (v takom prípade odmietne zásielku prevziať), je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho telefonicky, popr. e-mailom na adresu ivetaii@orangemail.sk .

            Výška poštovného a balného sa počíta podľa sadzieb Slovenskej pošty. Informácie nájdete na webových stránkach Slovenskej pošty.

3.         Pri osobnom odbere objednaného tovaru kupujúcim je vopred dojednaný termín a čas odberu individuálne v súlade s ustanovením bodu 1. „Dodacích podmienok“. Osobný odber prebieha najčastejšie v kancelárii predávajúceho na adrese Košice, Sófijska 27 , PSČ 040 13. Po individuálnej dohode je možný osobný odber aj v iných mestách, a to v rámci západného Slovenska.

               Reklamácia a záruka

1.         Na všetok tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom, a táto sa prípadne ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene tovaru, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov.

               2.         Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.         Reklamácie a vrátenie tovaru sa nevzťahuje na komodity investičného charakteru (zlato, striebro, platina aj.), ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu. Pri komoditách investičného charakteru, kvalitu, hmotnosť a pravosť svojou pečaťou garantuje výrobca uvedený na investičnom výrobku (bankové odliatky, mince, šperky).

Produkty ponúkané predávajúcim obsahujú niektoré z nižšie uvedených parametrov a sú popísané na karte produktu:

        Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len pre internú potrebu a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z našej databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí predávajúcim archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba predávajúcemu.

       Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť 25.3.2011.

Zmeny obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú vyhradené.

načítám...

© 2008 - 2024 Au-Zlato